Polityka prywatności

Informacje o serwisie

Serwis pl.egis.health jest serwisem informacyjno-edukacyjnym dla lekarzy, farmaceutów oraz pacjentów zawierającym informacje o firmie EGIS Polska Sp. z o.o.

EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-146) ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Egis Polska sp. z o.o., w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest EGIS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, (dalej jako EGIS).

W sprawie ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami: za pomocą e-maila: gdpr@egis.pl
za pomocą telefonu: (+48) 22 417 92 00, drogą pocztową: ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa
za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://pl.egis.health/kontakt.


Informacja dla Przedstawicieli Zawodów Medycznych, których dane osobowe zostały pozyskane i są przetwarzane przez Egis Polska sp. z o.o.

Zakres danych.

Egis gromadzi Pani/Pana dane osobowe podane przez Panią/ Pana bezpośrednio, jak również z innych źródeł, takich jak ogólnodostępne bazy danych o przedstawicielach zawodów medycznych, tj. http://rejestr.nil.org.pl zależności od charakteru Pani/Pana relacji z Egis, Egis może gromadzić następujące kategorie informacji:

- Pani/Pana imię i nazwisko;
- Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres miejsca pracy, numer telefonu, adres email;
- Dane identyfikacyjne: numer Prawa Wykonywania Zawodu, numer PESEL;
- Informacje związane z Pani/Pana aktywnością zawodową: nazwa i adres miejsca pracy oraz informacje  o wykształceniu, specjalizacjach, stanowisku lub funkcjach;
- Informacje o historii aktywności marketingowych podejmowanych przez Egis, w tym historia spotkań z przedstawicielami Egis;
- Informacje o udziale w wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez Egis, w tym Kongresach, Szkoleniach;
- Informacje związane z realizacją i rozliczeniem działań wykonywanych przez Panią/Pana na rzecz Egis, takie jak: numer konta bankowego, oznaczenie właściwego Urzędu Skarbowego;
- Informacje o charakterze i wartości środków przekazanych przez Egis na Pani/Pana rzecz;
- Informacje o Pani/Pana aktywności związanej z wykorzystaniem programów i aplikacji wspieranych przez Egis;

W zależności od charakteru relacji, Egis może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. Odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana indywidualne zapytania, dotyczące produktów Egis (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


2. Przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych, związanych z produktami leczniczymi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


3. Odbywanie spotkań ze Specjalistami ds. produktów Egis (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
Raportowanie przypadków działań niepożądanych, reklamacji oraz prowadzenie innych działań w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - prawo farmaceutyczne),


4. Realizacja umowy lub porozumienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),


5. Prowadzenie rejestru wydanych Pani/Panu próbek produktów leczniczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - prawo farmaceutyczne),


6. Organizacja, rozstrzygnięcie i rozliczenie prowadzonych przez Egis Konkursów, Quizów, a także w celu przekazania nagród zwycięzcom takich wydarzeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.),


7. Organizacja Pani/Pana udziału w Konferencjach, Szkoleniach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


8. Rozliczenia związane z finansowaniem przez Egis podejmowanych przez Panią/Pana aktywności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),


9. Ujawnienie informacji o przekazaniu środków przez Egis na Pani/Pana rzecz (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),


10. Korzystanie przez Panią/Pana z programów i aplikacji Egis (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


11. Analizowanie Pani/Pana aktywności związanych z wykorzystaniem programów i aplikacji  Egis oraz przeglądaniem stron www i serwisów prowadzonych przez Egis (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


12. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ochronie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Egis; prowadzeniu korespondencji z Panią/Panem oraz przekazywaniu Pani/Panu informacji, w celu prowadzenia analiz dotyczących Pani/Pana aktywności w kontekście produktów i usług Egis; dochodzeniu ewentualnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Egis może być:

1. Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO): Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zależności od kanału komunikacji Egis wskazuje sposób wycofania udzielonej wcześniej zgody, niemniej jednak może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym czasie korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszym komunikacie.


2. Realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Egis (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO): W niektórych sytuacjach Egis zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa do gromadzenia niektórych danych osobowych, w szczególności w celu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową i podatkową, prowadzeniem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz prowadzeniem rejestru wydanych przez Egis próbek produktów leczniczych. W tych sytuacjach nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa żądania ich usunięcia. Wciąż posiada Pani/Pan prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia, o których mowa w dalszej części komunikatu.


3. Realizacja i rozliczenia związane z umową z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): Egis może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. W przypadku przetwarzania danych w tym celu może nie przysługiwać Pani/Panu prawo do sprzeciwu lub w przypadku jego zgłoszenia, niemożliwa będzie realizacja takiej umowy. Wciąż posiada Pani/Pan prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia o których mowa w dalszej części komunikatu.


4. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Egis (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): Egis może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Egis, o ile nie przeważają nad nimi Pani/Pana podstawowe prawa i wolności. Egis może przetwarzać Pani/Pana dane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz przekazywania Pani/Panu informacji, w celu prowadzenia analiz dotyczących Pani/Pana aktywności w kontekście produktów i usług Egis.


Ujawnienie danych.

W celu realizacji powyższych działań Egis może korzystać z usług innych podmiotów działających w imieniu i na zlecenie Egis – „Dostawców Egis”.  W celu i zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana żądania, realizacji umowy, świadczenia usługi lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń, Egis może ujawnić Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, takim jak hotele, przewoźnicy, organizatorzy wydarzeń, w których Pani/Pan bierze udział, firmom doradczym, a także podmiotom z Grupy Egis [https://hu.egis.health/contact]. W przypadku uzyskania Pani/Pana zgody na ujawnienie danych o wartości świadczeń przekazanych przez Egis na Pani/Pana rzecz, dane osobowe w postaci: [imię, nazwisko, dokładny adres głównego miejsca prowadzenia działalności, koszty poniesione w związku z Wydarzeniami, wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług ] mogą zostać ujawnione przez Egis nieograniczonemu kręgowi odbiorców, poprzez umieszczenie ich na ogólnodostępnej stronie internetowej Egis.

Przekazanie danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych.  

Egis będzie przechowywał pozyskane od Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z Pani/Pana relacji z Egis, a także w okresie określonym  w przepisach oraz niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Egis może przechowywać Pani/Pana dane osobowe w następujących terminach:

- W okresie do odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych,
- W przypadku danych pozyskanych w związku z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii, w okresie 10 lat po wygaśnięciu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, a po tym czasie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane,
- W okresie 5 lat  licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło zatwierdzenie dokumentu zawierającego dane, w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz podatkowej w przypadku, gdy dane dotyczą takich działań Egis,
- W okresie 6 lat od ostatniej relacji z Egis w celu prowadzenia statystyk oraz analiz a także ustalenia, dochodzenia oraz ochrony roszczeń Egis.


Informacja o dobrowolności podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych co do zasady jest dobrowolne (np. w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w zw. z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie lub też w związku z zawarciem umowy), jednak niezbędne do realizacji Pani/Pana żądania, świadczenia usług lub realizacji umowy z Egis. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest natomiast obowiązkowe, gdy wymagają tego przepisy prawa (np. przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 - prawo farmaceutyczne lub też przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości). Taka sytuacja ma chociażby miejsce, gdy Egis przekazuje Pani/ Panu  bezpłatne próbki produktów leczniczych.

Automatyczne podejmowanie decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Każda osoba, której dotyczą Dane Osobowe może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw:

a)      prawo do dostępu do swoich Danych Osobowych

b)      prawo do sprostowania swoich Danych Osobowych

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych

d)      prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych

e)      prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych

f)       prawo do przeniesienia swoich Danych Osobowych

g)      prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych

h)      prawo do sprzeciwu

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Można to zrobić przesyłając stosowny wniosek na adres naszej siedziby (ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146) lub elektronicznie za pośrednictwem adresu mailowego: gdpr@egis.pl.


Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią  weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na podstawie:


- 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy art. 221 § 1 kodeksu pracy (tj.  imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Panią/Pana, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)  
- 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 kodeksu pracy; oraz także gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji)


2. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat. Jeżeli nie wyrazi Pani/Pan takiej zgody to dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.


3. Podane dane będą udostępniane wyłącznie podwykonawcom Podane dane mogą być udostępniane podmiotom z Grupy Egis [https://hu.egis.health/contact] w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


4. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


5. Podanie danych w zakresie określonym przez kodeks pracy jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody.

Egis Polska sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Egis Polska sp. z o.o. zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zakres danych.

Egis gromadzi Pani/Pana dane osobowe podane przez Panią/ Pana w celu realizacji ustawowego obowiązku oraz w celu dalszego kontaktu w razie zgłaszania działań niepożądanych, zapytań i reklamacji.  Ustawa Prawo Farmaceutyczne nie wymaga podania danych osobowych pacjenta w celu dokonania skutecznego zgłoszenia działania niepożądanego. Tym nie mniej w zgłoszeniu mogą pojawić się dane osobowe pacjenta. Jeśli zgłoszenie pochodzi od osoby nie będącej osobą wykonująca zawód medyczny może zawierać dane osoby zgłaszającej, takie jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe (np. samego pacjenta, członka rodziny, opiekuna). Zgłoszenie od osoby wykonującej zawód medyczny będzie zawierało dane osobowe osoby zgłaszającej.

Cele wykorzystania danych oraz podstawa prawna.

Wszystkie Pani/Pana dane osobowe podane wraz z przesłaniem zapytania będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych spoczywającego na administratorze danych lub odpowiedzi na reklamację lub zapytanie związane z produktem.

Wszystkie dane osobowe podane w zapytaniu oprócz numeru Pani/Pana telefonu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana numeru telefonu jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych polegający na konieczności zapewnienia kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Ujawnienie danych.

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej [https://hu.egis.health/contact] administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora takim jak dostawcy usług IT i dostawcy usług archiwizacji dokumentów.

Przekazanie danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Europejskiej Agencji Leków (EMA) w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe podane w przesłanym zapytaniu będą przetwarzane przez cały okres wytwarzania produktu leczniczego, którego dotyczy zgłoszenie, a po zakończeniu wytwarzania tego produktu przez okres 10 lat od daty upływu terminu ważności ostatniej wyprodukowanej serii.

Automatyczne podejmowanie decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Uprawnienia. Przysługują Pani/Panu uprawnienia, o których mowa w dalszej części komunikatu.

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://pl.egis.health/kontakt jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D („EGIS”), kontakt: gdpr@egis.pl.

 Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) w celu kontaktu i odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj., w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów EGIS jako administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie przekazane za pomocą formularza kontaktowego, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Podane dane będą udostępniane wyłącznie podwykonawcom oraz uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Podane dane mogą być udostępniane podmiotom z Grupy EGIS w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie.

5. Decyzje dotyczące obsługi Pani/Pana zgłoszenia nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Podanie danych wymaganych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie.

6. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Zakres danych.

Egis gromadzi Pani/Pana dane osobowe podane przez Panią/ Pana bezpośrednio, jak również dane pozyskane od podmiotu w którego imieniu Pani/Pan występuje. Gromadzone przez Egis dane osobowe zawierają Pani/Pana imię i nazwisko oraz inne służbowe dane kontaktowe: adres korespondencyjny, nazwa miejsca pracy, adres miejsca pracy, numer telefonu służbowego, adres email, zajmowane stanowisko.

Cele wykorzystania danych oraz podstawa prawna.

Dane osobowe przekazane Egis będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Egis (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest prowadzenie bieżących kontaktów biznesowych, oferowanie lub zamawianie produktów i usług oraz potwierdzanie wykonania czynności służbowych, w tym realizacji umowy, pomiędzy naszymi podmiotami.

Ujawnienie danych.

W celu realizacji powyższych działań Egis może korzystać z usług innych podmiotów działających w imieniu i na zlecenie Egis – „Dostawców Egis”. W pewnych sytuacjach, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana żądania, realizacji umowy lub świadczenia usługi, Egis może ujawnić Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, takim jak np. hotele, przewoźnicy, organizatorzy wydarzeń, a także podmiotom z Grupy Egis [https://hu.egis.health/contact].

Przekazanie danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych.

Egis będzie przechowywał pozyskane od Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z Pani/Pana relacji z Egis, a także w okresie określonym w przepisach oraz niezbędnym dla do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia współpracy z Egis.

Automatyczne podejmowanie decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox