Nota prawna

Informacja prawna

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej prowadzonej przez firmę Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o. (zwanymi dalej „Witryną”) 

Odwiedzając Witrynę, zgadzasz się przestrzegać stosownych przepisów prawa o ochronie danych osobowych, prawa autorskiego oraz innych stosownych przepisów prawa i regulacji.

Przez uzyskanie dostępu lub przeglądanie zawartości Witryny i przeglądanie jej stron zgadzasz się z warunkami zawartymi w niniejszej informacji prawnej bez żadnych ograniczeń czy zastrzeżeń.

Dla firmy Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o. niezmiernie ważne jest, by chronić dane osobowe odwiedzających, zagwarantować prawo odwiedzających do samodzielnego decydowania w zakresie informacji oraz zapewnić bezpieczne przeglądanie. W tym celu firma wdrożyła niezbędne środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne.

Polityka dotycząca plików cookie zawiera więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas odwiedzania Witryny.

Informacje na temat przetwarzania danych przez firmę Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o. można znaleźć tutaj: https://pl.egis.health/polityka-prywatnosci.

Ograniczenie odpowiedzialności 

Osoby odwiedzające i użytkownicy serwisu firmy Egis Pharmaceuticals PLC i  EGIS Polska Sp. z o.o. przyjmują do wiadomości, że:

- odwiedzanie Witryny lub korzystanie z niej w jakimkolwiek celu odbywa się wedle ich własnego uznania, na ich ryzyko i odpowiedzialność, a wszelkie informacje pobrane i uzyskane za pośrednictwem Witryny są wykorzystywane przez nich dobrowolnie, wedle ich własnego uznania i na ich wyłączne ryzyko;

- firma Egis Pharmaceuticals PLC  i EGIS Polska Sp. z o.o. oraz twórcy i operatorzy Witryny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, uszczerbki lub szkody, które mogą powstać w trakcie odwiedzania lub korzystania z Witryny;

- firma Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody ani za koszty powstałe w wyniku niewłaściwego działania Witryny lub przerwy w jej działaniu, ani też w związku z treścią, danymi i innymi informacjami dostępnymi w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi za ich dokładność, aktualność, kompletność, ważność, przydatność do określonego celu, rzetelność lub ważność;

- firma Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany treści w Witrynie w dowolnej chwili i bez uprzedzenia, a także do zaprzestania lub zawieszenia świadczenia wszystkich lub części swoich usług;

- Witryna może być powiązana z innymi witrynami, których użyteczność jest monitorowana przez firmę Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o., przy czym jednak nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za ich treść oraz za jakiekolwiek uszczerbki lub szkody wynikające z korzystania z nich;

- Wszelkie treści opublikowane w Witrynie służą wyłącznie do celów informacyjnych i w żadnym wypadku nie stanowią porad ani zaleceń, i nie mogą też służyć jako podstawa do jakichkolwiek decyzji lub działań, co dotyczy między innymi informacji medycznych, które nie mogą zastępować odpowiedniej porady lekarskiej wraz ze szczegółowymi informacjami.

Prawa autorskie i komunikacja z odwiedzającymi

Wszelkie informacje znajdujące się w Witrynie, w tym wszelkie informacje na temat ogólnego projektu a także wszelkie grafiki i treści tekstowe, są chronione przez prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Właścicielem stosownych praw jest firma Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o.

Możesz pobierać informacje z Witryny firmy Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o. i wyświetlać je w jakiejkolwiek formie wyłącznie na użytek osobisty, zgodnie z przepisami prawa autorskiego, przy czym nie mogą one pośrednio lub bezpośrednio służyć do generowania lub zwiększenia dochodów finansowych. Wszelkie informacje i dane wykorzystywane w ten sposób muszą być opatrzone odpowiednimi informacjami o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej. Cytując jakąkolwiek literaturę lub pracę naukową na stronie do swobodnego użytku, należy wskazać źródło i autora pracy.

Użytkownikowi ani jakiejkolwiek stronie trzeciej nie wolno wykorzystywać ani modyfikować, w całości lub w części, treści Witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych lub reklamowych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o.

Żadne informacje dotyczące znaków towarowych, patentów, innych praw własności i produktów przedstawione w Witrynie, w tym informacje dostępne za pośrednictwem odnośników, nie mogą być rozumiane jako udzielone ci prawo lub licencja. Firma Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o. nie dokonuje cesji ani przeniesienia swoich praw na rzecz osoby odwiedzającej Witrynę.

Nazwy, nazwy zastrzeżone i nazwy domen występujące w Witrynie stanowią własność firmy Egis Pharmaceuticals PLC i EGIS Polska Sp. z o.o., wszelkie prawa do nich są zastrzeżone i nie mogą one być wykorzystywane do celów biznesowych.

Wykorzystywanie lub pobieranie informacji z Witryny, które są własnością strony trzeciej wymaga zgody strony trzeciej będącej ich właścicielem.

Zawartość Witryny oraz informacje do niej przesyłane są nieustannie monitorowane w celu filtrowania informacji niezgodnych z zasadami etycznymi, ochrony praw stron trzecich oraz egzekwowania przepisów prawa i regulacji. Operator Witryny może usuwać wszelkie niedozwolone treści. Podczas korzystania z Witryny użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać jakichkolwiek danych lub informacji, które mogłyby być sprzeczne z prawem. Ponadto przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za szkody związane z powyższym.

Surowo zabronione jest umieszczanie na innej stronie internetowej jakichkolwiek linków do Witryny (poza linkiem do strony głównej) lub zamieszczanie jej w ramkach (framing).

Witryna jest prowadzona przez firmę Egis Pharmaceuticals PLC (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38).

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres mailbox@egis.hu lub recepcja@egis.pl.

 

 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox