Opracowanie produktów gotowych

Celem opracowania nowych produktów jest stworzenie takich receptur farmaceutycznych, które najlepiej odpowiadają potrzebom pacjenta. 

Bazę infrastrukturalną dla opracowywania nowych produktów stanowią trzy nasze ośrodki na Węgrzech. Zakład produkcyjny w Körmend zajmuje się opracowywaniem produktów płynnych i półpłynnych (żele, kremy, maści, roztwory, czopki itd.), które następnie są wytwarzane w naszym laboratorium galenowym znajdującym się w tym samym miejscu. Od 2010 roku prowadzimy prace nad opracowywaniem różnych stałych postaci leku w naszym ośrodku zlokalizowanym przy ulicy Bökényföldi w Budapeszcie. Opracowane tutaj produkty lecznicze są wytwarzane na skalę przemysłową w zakładzie produkcji tabletek przy ulicy Bökényföldi lub w zakładzie w Körmend. W tym ośrodku w 2018 roku rozpoczęliśmy także prace badawcze nad żelami i kremami. W ośrodku przy ulicy Keresztúri w Budapeszcie otworzyliśmy laboratorium opracowujące substancje o bardzo silnym działaniu. Tu też – podobnie jak w jednostce badawczej opracowującej nowe substancje czynne – stworzyliśmy supernowoczesne środowisko pracy, a znajdujące się tu izolatory zapewniają ochronę naszym pracownikom, jak i środowisku naturalnemu. 

Analiza pod kątem własności intelektualnej

Celem tego etapu jest przeanalizowanie informacji zawartych w publikacjach naukowych, wnioskach patentowych i udzielonych patentach pod kątem aktualnych ograniczeń związanych z prawami własności intelektualnej. 
 
Opracowanie produktu leczniczego w skali laboratoryjnej

Na tym etapie, w drodze eksperymentów prowadzonych w małej skali, ustala się taką postać i skład produktu, które są najbardziej odpowiednie dla określonej substancji czynnej oraz potrzeb terapeutycznych. Postać leku, skład i technologia produkcji łącznie decydują o tym, jak szybko i w jakiej ilości organizm ludzki wchłonie substancję czynną. Inne ważne aspekty to stabilność i okres trwałości produktu, a także materiał, z którego jest wykonane opakowanie podstawowe leku, czyli mające bezpośredni kontakt z lekiem. Podczas procesu opracowania produktu w skali laboratoryjnej zwraca się także dużą uwagę na aspekty związane z przyszłą produkcją na skalę przemysłową. 

Analityczne badanie produktów

Na tym etapie sprawdza się zgodność składników, a także bada właściwości fizyczne, czystość, szybkość uwalniania substancji czynnej oraz stabilność opracowanego leku, w celu uzyskania jak najbardziej odpowiedniej receptury. 
W trakcie procesu opracowywania produktu należy również stale rozwijać metody analityczne - do czasu sporządzenia odpowiedniego zestawu metod analitycznych, które dostarczą wyczerpujący opis jakości produktów leczniczych, a następnie będą również wykorzystywane w kontroli jakości i dopuszczaniu produktu do obrotu. 
Odbywa się to równolegle ze skalowaniem oraz sfinalizowaniem receptury i technologii wytwarzania. 
 
Przygotowanie wniosku patentowego

Jeżeli opracowany produkt okaże się innowacją, np. nową formą substancji czynnej czy też procedurą wartościową z punktu widzenia praw własności przemysłowej, istotne jest uzyskanie ochrony patentowej, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności naszej firmy. 
Jeżeli opracowany produkt okaże się innowacją, np. nową formą substancji czynnej lub procesem, który jest cenny z punktu widzenia praw własności przemysłowej, ważne jest uzyskanie ochrony patentowej, aby zwiększyć konkurencyjność naszej firmy. 

Skalowanie wytwarzania produktu 

Ma ono na celu skalowanie technologii produkcji leku opracowanego w drodze eksperymentów laboratoryjnych do komercyjnej skali produkcji w przyszłości. Podczas tego wieloetapowego procesu ustalane są parametry wpływające na jakość produktu, dokonuje się optymalizacji receptury i procesu wytwarzania, a także ustala specyfikacje. 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox